Executor™ е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип. Състои се от модули, които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси в кантората на един частен съдебен изпълнител. Executor™ включва:
Входящи документи
 • Водене на входящ регистър
 • Автоматично прикачване на входящата кореспонденция към делата
 • Лесно въвеждане на информация
 • Възможност за лесно образуване на много дела със един и същ взискател
Дела
 • Разпределение на делата на различни потребители
 • Различни нива на достъп
 • Възможност за работа с много дела на веднъж
 • Лесна навигация между различните дела
 • Възможност за търсене на дела по над 12 критерия
 • Възможност за управление на информацията при солидарни и несолидарни длъжници
 • Автоматично изчисление на дължимите възнаграждения на ЧСИ по т.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ
 • Извличане на актуален дълг към всеки един момент
 • Възможност за прикачване на файлове по дело
Предмети на изпълнение
 • Възможност за управление на олихвявани вземания
 • Възможност за управление на неолихвявани вземания
 • Възможност за управление на месечни суми
 • Възможност за управление на непарични вземания
 • Автоматично изчисляване на дължимата лихва
Взискатели
 • Възможност за работа с много взискатели по едно дело
 • При еднократно въвеждане на един взискател, не е нужно повторно въвеждане на информацията, при ползване в други дела.
 • Работа с много адреси на един взискател
 • Адресиране на един документ до много получатели
 • Пълен списък със съдилища, АДВ - териториални дирекции, НАП -териториални дирекции, банкови институции, ОД на МВР – КАТ, Служба по вписванията
Длъжници
 • Възможност за работа с много длъжници по едно дело
 • При еднократно въвеждане на един взискател, не е нужно повторно въвеждане на информацията, при ползване в други дела
 • Работа с много адреси на един длъжник
 • Адресиране на един документ до много получатели
Каса
 • Управление на платени касово пари в офис на ЧСИ
 • Печат на приходни касови ордери
 • Разпределение на паричен поток
Банка
 • Интегриране с онлайн банкиране, за по-лесно преразпределение на парите постъпили по събирателните сметки на ЧСИ
Парични потоци
 • Разпределение на паричен поток за ЧСИ
 • Разпределение на паричен поток за взискател
Справки
 • Азбучник
 • Входящ регистър
 • Изходящ регистър
 • Дневник на извършените действия
 • Дневник на заведените дела
 • Широка гама от справки по дела
Изходящи документи
 • Предварително въведени бланки
 • Автоматично вписване в изходящия регистър
 • Възможност за корекция на всяка една бланка
 • Запазване в системата на всички изходящи документи в pdf формат
 • Възможност за прикачване на файлове изготвени от ЧСИ или други деловодители извън системата.
Интеграция с банкови сметки
 • Интегрирана системата с online банкирането на ОББ
 • Интегрирана със системата за онлайн банкиране на Централна Кооперативна банка
Отчет за дейността на ЧСИ в окръжните съдилища
 • Раздел 1 – изпълнителни дела
 • Раздел 2 – финансов отчет.
Автоматични актуализации
Сървърна част от която автоматично се актуализират всички:
 • Съдилища
 • Основен лихвен процент
 • Курсове на валути
 • EURIBOR
 • LIBOR /EUR, USD/
Инструменти
 • Калкулатор за дължими лихви
 • Справки за курсове на валути към всяка една дата
 • Справочник за всички съдилища
 • Телефони
 • Банкови сметки
 • И др.